فعالیت ها

آزمایشگاه شیمی - فیزیک
هدف
کنترل کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و فاضلاب بر اساس آخرین استاندارد ها. 
اهم فعالیت ها
اندازه گیری PH , EC, TS, TDS, TSS, COD ، VSS MLSS,MLVSS,SVI, کدورت، چربی و روغن، نیترات، نیتریت، آمونیاک، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، کلرور، سختی کل ،سختی موقت، سولفات، قلیائیت، فسفات، آهن، منگنز، فلوئور، آلومینیوم، دما، رنگ، طعم و بو، جارتست، کلر کل، کلر آزاد باقیمانده.
 
آزمایشگاه بیولوژی 
هدف
تشخیص و شمارش میکروارگانیسم هایی که از نظر تکاملی بالاتر از باکتری ها قرار دارند شامل پلانکتون ها، انگل ها، قارچ ها و نماتد ها در آب جهت بررسی بهداشتی آن و شناسایی اختلالات احتمالی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مخازن و شبکه توزیع آب شرب و بهداشتی.
تشخیص مولکولی میکروارگانیسم ها به روش PCR.
اهم فعالیت ها
شناسایی و شمارش انواع پلانکتون ها گیاهی(دیاتومه، سیانوفیسه، کلرفیسه، گزانتوفیسه، کریسوفیسه، کریپتوفیسه، داینوفیسه، یوگلنوفیسه و رودوفیسه) و پلانکتون های جانوری (پروتوزوآ، روتیفر و کریستاسه). 
شناسایی و شمارش انواع کرم ها و نماتدهای آزاد زی .
شناسایی و شمارش تخم انگل در پساب.
اندازه گیری مقدار BOD5 ، کدورت، اسیدیته و دما.
 
آزمایشگاه باکتریولوژی
هدف
بررسی و شناسایی شاخص های آلودگی باکتریایی در منابع تامین کننده آب شرب و بهداشتی، شبکه توزیع و مخازن و تصفیه خانه های آب و فاضلاب بر اساس آخرین استاندارد ها.
اهم فعالیت ها
شمارش باکتری های هتروتروفیک(HPC).
شناسایی باکتری های توتال کلیفرم و فیکال کلیفرم.
انجام آزمایش کلیفرم به روش 7 ساعته و LMX.
سنجش کلر آزاد باقیمانده، کدورت، دما و اسیدیته.
 
آزمایشگاه ریزآلاینده های آلی و معدنی
هدف
اندازه گیری و کنترل کیفیت آب و پساب از لحاظ مقدار مواد آلی و فلزات سنگین.
اهم فعالیت ها
اندازه گیری مقدار مواد آلی موجود در آب شامل تری هالومتان ها، سموم، ترکیبات آلی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC).  
اندازه گیری فلزات سنگین شامل کادمیوم، سرب، روی، آنتیموان، بر، نیکل، جیوه، آرسنیک، باریم، کروم، سلینیوم و وانادیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمیک
 
نسخه چاپ  |  کاربر: راهبر پرتال